+420 723 676 126

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost 4klient, s.r.o. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:
4klient s.r.o.  I  IČ: 04394623
se sídlem Stroupežnického 2324/26, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. C 246955
Seznam všech zpracovatelů dodáme na vyžádání. 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu. Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na kontakt pro ochranu osobních údajů, kterým je: e-mail: info@4klient.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Za společnost 4klient s.r.o.
Rudolf Suchý
jednatel společnosti

_______________________________________________________________________________________________________

 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

We would like to provide you with information about your rights related to the processing of your personal data by the controller, which is the company 4klient, s.r.o. We recommend that you read the information carefully. We have done our best to make it as clear as possible. If you are still unclear about anything, please contact us directly using the details below.

1. Who processes your personal data?

The controller of your personal data, i.e. the person who determines the purposes and means and decides on the processing of your personal data for the above purposes, is the company:
4klient s.r.o. I IČ: 04394623
with registered office at Stroupežnického 2324/26, 150 00 Praha 5 - Smíchov
registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. C 246955
A list of all processors will be provided upon request.

2. How and why is your personal data processed?

When processing personal data, we are governed by the relevant legislation, in particular the General Data Protection Regulation ("GDPR") and the Personal Data Processing Act. We process your personal data in order to ensure all our rights and obligations and yours. The processing of your personal data for this purpose does not involve automated decision-making or profiling.

3. Which of your personal data do we process?

We only process personal data that we have obtained directly from you, for the performance of a contract or to comply with a legal obligation of the controller, or that you have provided to us on the basis of consent for a specified purpose.

4. How do we protect your personal data?

You can be absolutely sure that we treat your personal data with due care and in accordance with applicable law. We protect your personal data to the maximum extent possible consistent with the technical level of the means available.

5. What rights do you have in relation to your personal data?

In relation to your personal data that we process, you have the following rights that you can exercise against us as the controller:

The right to obtain confirmation of the (non-)processing of your personal data and to access the personal data concerning you that we process;
the right to rectification or completion of your personal data if it is inaccurate or incomplete;
the right to erasure or restriction of the processing of your personal data if the conditions set out in the legislation are met;
the right to object to the processing of personal data concerning you;
the right to have your personal data transferred to another controller.
You can exercise your rights by submitting your request in writing to our company's address or by emailing the company as set out in this information memorandum. As we process some of your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of such personal data at any time. If you have any questions regarding the processing of your personal data, you may contact the data protection contact at: email: info@4klient.cz

If you believe that the processing of your personal data is in breach of the law, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, which is:
Data Protection Authority
ID: 708 37 627
with registered office at Pplk. Sochor 27, 170 00 Prague 7
www: https://www.uoou.cz

Thank you and we trust that the above information was clear and understandable.

On behalf of 4klient s.r.o.
Rudolf Suchý
Managing Director

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací